Power supply 110-120V/200-240V AC/12V DC) Power supply for Delta-8 instrument 110-120 V / 200-240 V AC / 12 V DC.. Product #: 8750

Power supply 110-120V/200-240V AC/12V DC)